Neuromarketing dla innowacyjnej firmy

Kluczem do sukcesu ka¿dej firmy jest odpowiednio prowadzony marketing. Jest on szczególnie istotny w przypadku firm innowacyjnych, które inwestuj±c w nowoczesne rozwi±zania technologiczne, musz± prowadziæ odpowiedni± promocjê sprzedawanych przez siebie produktów. W takim przypadku z pomoc± mo¿e przy