Bliżej Siebie

„Bliżej Siebie” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, skupiająca się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy, której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis. Jej druga odsłona zwraca uwagę na stały element obecnej rzeczywistości społeczno-zawodowej, jakim są ciągłe zmiany, a motywem przewodnim czyni zarządzanie zmęczeniem zmianami i emocjami z nimi związanymi. Celem...

Po¶rednik w dropshippingu bez kosztów podatkowych

Dropshipping jest coraz bardziej popularn± form± sprzeda¿y towarów. Brak konieczno¶ci posiadania i utrzymywania w³asnego magazynu, dostêp do szerokiej gamy produktów, ograniczona odpowiedzialno¶æ za produkt – to niekwestionowane atuty tej opcji sprzeda¿. Dropshipping wi±¿e siê tak¿e z okre¶lonymi skutkami podatkowymi i odpowiednim wykazaniem tego rodzaju transakcji w ksiêgach podatnika. Jednym z tematów do analizy jest...

(nie)Decydujesz racjonalnie?

Czy nasze decyzje pokierowane s± jakimi¶ schematami, które mo¿na poznaæ jak lekarz, który przez lata studiuje przypadki, schorzenia i korelacje pomiêdzy nimi, aby wydaæ diagnozê i zaproponowaæ leczenie? Tak.

Jak wspieraæ pracowników przy ograniczonym bud¿ecie?

Wzrost cen w sklepach, wy¿sze raty kredytów oraz stawki za energiê. Finansowe obawy dzi¶ stanowi± codzienno¶æ – zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jako przedsiêbiorcy chcieliby¶my udzieliæ zatrudnionym wsparcia, ale firmowe bud¿ety rz±dz± siê swoimi prawami. Naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników wychodz± m.in. optymalizacje podatkowe ¶wiadczeñ pozap³acowych.

325 mln z³ strat z powodu depresji pracowników. Jedna z przyczyn: multitasking

Z badania UCE Research i SYNO Poland wynika, ¿e u 61,4 proc. Polaków wystêpuj± oznaki depresji. Jest oczywi¶cie wiele czynników powoduj±cych taki stan, zarówno zewnêtrznych, jak i bezpo¶rednio zwi±zanych z miejscem pracy. Okazuje siê, ¿e jednym z nich mo¿e byæ multitasking. Zdaniem autorów badania jest to fatalna wiadomo¶æ dla gospodarki, poniewa¿ przek³ada...

Praca w Norwegii – kiedy jechaæ?

Dlaczego warto rozwa¿yæ pracê w Norwegii? Norwegia jest niezwykle malowniczym i atrakcyjnym wizualnie krajem. Pañstwo to oferuje jednak znacznie wiêcej ni¿ tylko piêkne widoki. Praca w Norwegii gwarantuje wysokie zarobki, które z nadwy¿k± rekompensuj± wysokie koszty ¿ycia. Interesuj±ce s± równie¿ warunki pracy oraz dodatkowe ¶wiadczenia. Pracownicy mog± pracowaæ maksymalnie tylko...

Firmy coraz mocniej odczuwaj± konsekwencje wypadków przy pracy

68.777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. to 2.589.706 dni zwolnienia lekarskiego oraz 664.322.700 z³ kosztów ¶wiadczeñ. To jednak tylko czê¶æ konsekwencji, z jakimi musz± mierzyæ siê firmy. Nieodpowiednie zabezpieczenie pracowników okazuje siê mieæ bowiem katastrofalne skutki wizerunkowe, a w efekcie finansowe dla przedsiêbiorstw.

Od czego zale¿y cena firmowej strony WWW?

Strona internetowa to dzisiaj podstawa prowadzenia w³asnej firmy. Atrakcyjna i funkcjonalna witryna buduje wizerunek przedsiêbiorstwa oraz pomaga zdobywaæ nowych klientów i zwiêkszaæ wyniki sprzeda¿owe. Warto wiêc w ni± zainwestowaæ. Ile trzeba zap³aciæ za stworzenie firmowej strony WWW? Jakie czynniki wp³ywaj± na jej cenê? Z czyjej pomocy skorzystaæ, aby otrzymaæ skuteczn± stronê...

Przedsiêbiorco – b±d¼ jak matador dla swojego problemu

Prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej, czy zarz±dzanie przedsiêbiorstwem z ca³ym jego inwentarzem z definicji do ³atwych nie nale¿y. Ju¿ staro¿ytny, rzymski filozof Seneka pisa³ Vivere militare est (¿ycie jest walk±) i choæ dwa tysi±ce lat temu nie prowadzono dzia³alno¶ci gospodarczej we wspó³czesnym wydaniu, to mêdrzec wiele siê nie pomyli³. Ka¿dy z nas...

Dyrektywa Omnibus w e-commerce. Jak powinni przygotowaæ siê na te zmiany przedsi

Pomimo tego, ¿e dyrektywa Omnibus nadal jest procedowana w Sejmie, przedsiêbiorcy ju¿ zaczynaj± przygotowania do zmiany przepisów. To akt prawny, którego celem jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony konsumentów. W uproszeniu – jest to dyrektywa egzekucyjna i modernizacyjna, zwiêkszaj±ca transparentno¶æ i wzmacniaj±ca ¶wiadomo¶æ informacyjn± konsumenta, który m.in. kupuje towary i us³ugi...