Estoñski CIT korzystny dla firm, tylko nie wszystkie potrafi± z niego korzystaæ

Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estoñskiego CIT korzysta zaledwie oko³o 12,7 tys. przedsiêbiorstw w kraju. Zaledwie, bo wed³ug zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeñ mia³o na niego przej¶æ 200 tys. firm tylko do koñca 2021 roku. Co jest tego przyczyn±, skoro w rzeczywisto¶ci to bardzo dobre, op³acalne dla firm rozwi±zanie?

Czy wyzbycie siê maj±tku przez przedsiêbiorcê jest sposobem na unikniêcie egzeku

Wizja nieuchronnej egzekucji komorniczej nierzadko sk³ania d³u¿ników do podejmowania dzia³añ maj±cych na celu ukrycie czy nawet wyzbycie siê istotnych sk³adników swojego maj±tku. W praktyce czêstym zjawiskiem jest dokonywanie darowizn na najbli¿szych cz³onków rodziny czy zbywanie mienia po istotnie zani¿onej warto¶ci. Wszystko po to, aby wierzyciel nie móg³ dokonaæ zajêcia i...

Podnoszenie efektywno¶ci magazynu w e-commerce poprzez outsourcing logistyki

W ¶wiecie e-commerce, zarz±dzanie magazynem to nie lada wyzwanie. Zmienna liczba zamówieñ, koszty utrzymania personelu, skalowanie operacji, a tak¿e utrzymanie satysfakcji klienta - to wszystko wymaga elastycznego podej¶cia i do¶wiadczenia. Wiele firm e-commerce szuka rozwi±zañ, które pomog± im sprostaæ tym wyzwaniom. Jednym z nich jest outsourcing logistyki. Koszt Utrzymania Pracownika...

E-commerce 2024. Rewolucja trendów konsumenckich i nowe wyzwania w bran¿y

W minionym roku e-commerce sta³ siê nie tylko sposobem dokonywania zakupów, ale równie¿ platform± innowacji, adaptacji i szybkiej reakcji na zmieniaj±cy siê ¶wiat. W kontek¶cie przysz³o¶ci e-handlu w 2024 roku widaæ szereg trendów. Personalizacja do granic mo¿liwo¶ci staje siê norm±, ro¶nie te¿ znaczenie ekologicznego podej¶cia do biznesu, co widoczne jest, chocia¿by w...

Style inwestycyjne na Forex – wybierz swój!

Chcesz zacz±æ przygodê z rynkiem Forex? Musisz zatem okre¶liæ swój w³asny styl inwestycyjny. Powinien on odzwierciedlaæ Twoje indywidualne preferencje. Dziêki temu stanie siê kompasem, który bêdzie prowadzi³ Ciê przez meandry inwestycji. Styl inwestycyjny to synonim konsekwencji!

Sprawdzone sposoby na szybki wzrost sprzeda¿y w firmie

W trakcie swojej kariery zawodowej mia³em okazjê zarówno wspó³tworzyæ dzia³y sprzeda¿y, jak i z boku obserwowaæ pracê osób odpowiedzialnych za sprzeda¿ w kilku firmach z ró¿nych bran¿. Zazwyczaj problemy wystêpowa³y na podobnych etapach lejka sprzeda¿owego. Optymalizacja tych obszarów w przypadku firm z sektora M¦P, to realna szansa na szybki wzrost...

Jak efektywne pozycjonowanie sklepu internetowego wp³ywa na zwiêkszenie sprzeda¿

Dlaczego pozycjonowanie jest tak wa¿ne?Pozycjonowanie sklepu internetowego to fundament budowania widoczno¶ci marki w internecie. W dobie rosn±cej konkurencji, trafienie na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google mo¿e zadecydowaæ o sukcesie lub pora¿ce biznesu.Efektywne pozycjonowanie nie tylko zwiêksza szanse na dotarcie do potencjalnych klientów, ale tak¿e buduje wizerunek profesjonalnej i zaufanej...

Polska najwiêkszym partnerem handlowym Ukrainy

Polska po raz pierwszy w historii sta³a siê najwiêkszym partnerem handlowym Ukrainy. Liczymy, ¿e bezsprzecznie korzystny dla obu krajów dalszy wzrost wymiany handlowej, a tak¿e udzia³ polskich przedsiêbiorstw w przysz³ej odbudowie Ukrainy bêd± w tym roku jednymi z kluczowych tematów dalszych rozmów polsko-ukraiñskich na najwy¿szym szczeblu.